<< zpět

BOZ – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je organickou součástí veškerých aktivit Třineckých železáren a má nejvyšší prioritu.

Vedení a všichni zaměstnanci přijali zásadu, že pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny nebezpečné pracovní postupy.

Vedení Třineckých železáren podpoří každého, kdo rozvíjí bezpečnou a hygienicky nezávadnou práci.

Naším cílem je zabránit poškození zdraví jak u zaměstnanců firmy, tak i u zákazníků a všech ostatních osob na teritoriu Třineckých železáren.

Odborová organizace plně podporuje myšlenky a zásady této politiky.

Vedení Třineckých železáren se zavazuje vytvářet při řízení všech aktivit firmy bezpečné pracovní podmínky, dodržovat legislativní opatření a vést zaměstnance k bezpečné práci.

Vedení realizuje tyto základní prvky Politiky BOZ:

  • trvalé zlepšování pracovních podmínek a snižování rizikovosti pracovišť
  • zavádění technologií s nejvyšším možným stupněm ochrany zaměstnance
  • zvyšování vědomí odpovědnosti u zaměstnanců za vlastní zdraví i zdraví ostatních
  • porovnávání výsledků Třineckých železáren s výsledky nejlepších společností v oboru
  • postupné snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání

Vedení prosazuje firemní politiku BOZ, vytváří podmínky pro zabránění vzniku nehod, zranění a nebezpečných činností. Příslušní vedoucí zajišťují fungování systémů pro identifikaci, hodnocení, sledování a řízení rizik. Podporují a realizují akce ke zlepšení ochrany zdraví a zlepšení pracovního prostředí. Motivují své zaměstnance k bezpečné práci a vzdělávají je v problematice BOZ.

Každý zaměstnanec přijímá svůj podíl zodpovědnosti za bezpečnost svoji a svých spolupracovníků. Od všech zaměstnanců se očekává spolupráce při realizaci politiky BOZ ve všech jejich projevech, vysoký zájem o zvyšování znalostí otázek bezpečnosti a ochrany zdraví a jednoznačně pozitivní postoj k zásadám bezpečného chování. Každý zaměstnanec musí být aktivním prvkem v procesu trvalého zlepšování pracovních podmínek a snižování rizika poškození zdraví.

Akcionáři a vedení Třineckých železáren mají zájem o zaměstnance, kteří se chovají a jednají tak, že si vlastním pochybením nezpůsobí pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

osvědčení bezpečný podnikOsvědčení bezpečný podnik ve formátu pdf

 

 

 

Prevence závažných havárií v Třineckých železárnách

V souladu se zákonem o prevenci závažných havárií (PZH), ve znění pozdějších předpisů, byly Třinecké železárny zařazeny, na základě druhu a množství nebezpečných chemických látek a směsí, do příslušné skupiny B. Ze zařazení do skupiny B vyplývá povinnost zpracovat Bezpečnostní zprávu Třineckých železáren, která byla připomínkována správními úřady a následně schválena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 10.4.2018.

Základem systému řízení prevence závažných havárií v Třineckých železárnách je Politika PZH, která je součástí Politiky kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci, kterou vyhlašuje vedení Třineckých železáren a Moravia Steel společně s cíli v oblasti PZH, kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci. Politika PZH je tedy závazek společnosti o záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému bezpečnostnímu profilu. Systém řízení prevence závažných havárií je dokumentován, vyhodnocován za pomocí cílů a úkolů a následně revidován. Tento postup tak zajišťuje základní rámec pro proces trvalého zlepšování stavu bezpečnosti a havarijní připravenosti ve všech objektech společnosti.

 

Informace o rizicích dle PZH

Informace o rizicích v Třineckých železárnách

Informace o nebezpečí v okolí areálu Třineckých železáren, Energetiky Třinec a Linde Gas