System jakości

System jakości oraz EMS

Certyfikowany system jakości zgodnie z normami ISO 9001 odpowiada międzynarodowym standardom. Gwarantuje stworzenie warunków w celu osiągnięcia zgody dostawy z wymaganiami określonymi przez klienta.

W roku 1991 zdecydowano o wdrożeniu Systemu Jakości ISO 9000. Faza przygotowawcza trwała dwa lata, w tym czasie dostosowano system produkcji w zakładzie do wymogów norm europejskich. Proces ten został uwieńczony wręczeniem w październiku 1993 roku certyfikatu jakości ISO 9000.

Wdrożony System Jakości EN ISO 9001, który jest zgodny z międzynarodowymi przepisami i wymogami obowiązuje we wszystkich przedprodukcyjnych, produkcyjnych i poprodukcyjnych działaniach w eksploatacji hutniczej.

W marcu roku 2000 huta wprowadziła również system jakości według normy VDA 6.1 na ponad 50 produktów hutniczych przeznaczonych dla przemysłu samochodowego. Produkty huty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym dzięki spełnieniu wszystkich technicznych oraz użytkowych wskaźników oraz specyficznych norm i warunków.

W roku 2002 został też wdrożony system ochrony środowiska naturalnego według normy EN ISO 14001, który jest gwarantem trwałej poprawy ochrony środowiska oraz warunków pracy w TŽ i okolicy.

Od czerwca 2008 roku posiada TŽ również certyfikaty jakości dla przemysłu samochodowego zgodnie z normami ISO/TS 16949:2002, kóre w pełni zastępują oraz nawiązują na system jakości płatny od 2000 roku dla norem VDA 6.

Oprócz certyfikatów otrzymała huta następujące nagrody w zakresie jakości:

 1. Spółka TŽ wdrożyła czynności w dziedzinie działań społecznych i odpowiedzialności społecznej, za co otrzymała w 2011 roku Nagrodę za odpowiedzialność społeczną w RCz
 2. System zarządzania jakością wraz ze systemem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz dostawami o wysokiej jakości został uhonorowany nagrodą Nalepszy dostawca firmy SKF za rok 2010
 3. Firma TIMKEN Polska udzieliła hucie Dyplomu za wysoki poziom jakości za rok 2011

Certyfikaty jakości

    CERTYFIKAT ISO 9001:2015 ISO9001 ilustrační obrázek

        Certyfikat ISO 9001:2015 w formacie pdf
 

 

ISO14001 ilustrační obrázekCERTYFIKAT ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 w formacie pdf
 

 

 

ISO/TS 16949 ilustrační obrázek

CERTYFIKAT IATF 16949:2016

Certyfikat IATF 16949:2016 w formacie pdf
 

 

 

ISO 50001:2011 ilustrační obrázek

CERTYFIKAT ISO 50001:2011

Certyfikat ISO 50001:2011 w formacie pdf
 

 

 

PRODUKTOWE CERTYFIKATY

Lista produktowych certyfikatów według porfolia produktowego

 

Polityka jakości, system zarządzania środowiskiem i energią oraz bezpieczeństwo pracy w grupie TŽ-MS

Zgodnie z normami EN ISO 9001, IATF 16 949, EN ISO 14001 oraz EN ISO 50001

Kluczowym zakresem działalności spółek TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., i MORAVIA STEEL a.s. jest produkcja i sprzedaż wyrobów hutniczych, u których dąży się do stałej poprawy jakości oraz podwyższania wartości dodanej. Integralną częścią czynności przedsiębiorczej to ciągła poprawa jakości oraz obniżanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego włącznie z działaniami na rzecz zmniejszenia gazów cieplarnianych, opieką zdrowotną pracowników oraz optymalnym ulepszaniem EnMS zarządzaniem z enegiami dzięki wykorzystywanej technologii i dostępnych produktach.

Mając świadomość wobec wszystkich stron zainteresowanych oraz podejmując wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju obu spółek zostały określone i zdefiniowane w poszczególnych obszarach planów strategicznych następujące kierunki:

A. Partnerstwo

Klienci, wykonawcy, przetwórcy materiałów i dostawcy traktowani są jako partnerzy, biorący udział i mający wpływ na końcową jakość naszych produktów. Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczącej współpracy jest orientacja, ukierunkowana zarówno na współczesne, jak i na przyszłe warunki klientów-odbiorców i wytwórców naszego materiału. Znaczny nacisk kładziemy na rozszerzanie współpracy z partnerami, przede wszystkim operujący obszarze najbardziej skomplikowanego asortymentu drutów, prętów stalowych SBQ, szyn kolejowych oraz rur bez szwu.

Partnerstwo z dostawcami surowców, służb oraz energii umożliwia planowanie oraz natychmiastową reakcję na sytuację w hucie oraz poza nią.

Reagujemy na wszystkie uwagi partnerów, także tych rządowych i samorządowych, dotyczące niwelowania negatywnego oddziaływania naszej firmy na środowisko, wykorzystywanych technologii i produktów oraz stopniowo likwidujemy ekologiczne obciążenia TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Realizujemy program mający na celu zapobieganie awariom, jak również program zapobiegający powstaniu urazu u spółek partnerskich. Partnerom udostępniamy wszystkie relewantne informacje.


B. Technologia

Rozwój bazy produkcyjnej, przedsięwzięć technologicznych i badawczych, skierowany jest na poprawę jakości, wdrażanie nowych produktów i technologii produkcyjnych w taki sposób, żeby:

 • spełnić teraźniejsze oraz przyszłe oczekiwania, dotyczące warunków stawianych przez klientów i jakości dostaw;
 • spełnić wymagania dotyczące produktów w tzw. regulowanej sferze (budownictwo, zbiorniki ciśnienia);
 • efektywnie wykorzystywać surowce, materiały, produkty i energię, przy jednoczesnym obniżaniu poziomu ich zużycia wraz z oczekiwanym pozytywnym wpływem na produkcję gazów cieplarnianych;
 • uwzględnić energetyczną charakterystykę procesów preferując efektywne energetycznie technologie oraz urządzenia o ile jest możliwość wielokrotnego wyboru;
 • ograniczyć ilości powstających odpadów, które będą w coraz większym stopniu powtórnie wykorzystywane;
 • ograniczać negatywne oddziaływanie produkcji na zdrowie i życie ludzi, środowiska naturalnego i infrastruktury;
 • zminimalizować skutki wpływu poważnych awarii na zdrowie i życie ludzi, środowisko naturalne i majątek.

C. Pracownicy

Trzonem działań to współpraca z państwowymi oraz prywatnymi szkołami, przede wszystkim w kierunkach technicznych w celu zapewnienia pracowników dla grupy TŽ-MS. System przygotowania pracowników zapewnia potrzeby wszystkich niniejszych oraz planowanych projektów z celem stłumienia niepożądanej fluktuacji kluczowych pracowników.

Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego jest jednym z podstawowych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzi do wzrostu:

 • kwalifikacji, kompetencji i zdolności pracowników wszystkich szczebli;
 • pogłębienia świadomości i odpowiedzialności za jakość towarów i półfabrykatów;
 • poprawy poziomu ochrony zdrowia, swojego i współpracowników oraz kultury organizacji;
 • wykreowania u pracowników wrażliwości na kwestie związane z działalnością ekologiczną TŽ i obniżaniem zanieczyszczenia środowiska;
 • uczulenia pracowników na kwestie zapobiegania awariom na wszystkich szczeblach (stopniach) kierowania;
 • świadomości efektywnego zarządzania energiami oraz eliminacji marnowania energii.

D. Kierowanie

W obszarach produkcyjnych oraz wspierających zarządzania Hutą wzmacniane są zasady podejścia procesowego z ukierunkowaniem na prewencję oraz tzw. zarządzanie projektowe oraz pracę zespołową na wszystkich szczeblach. Stanowi to podstawę do poprawy jakości zarządzania firmą, szczególnie w obszarze zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz przeciwdziałania awariom i zjawiskom niepożądanym.

Procesy produkcyjne są planowane uwzględniając optymalizację zużycia energii w celu nieprzekraczania wartości docelowej oraz spełnienia warunków pracy i środowiska naturalnego.

System kierowania w grupie TŽ-MS na bieżąco reaguje na aktualne, zmieniające się uwarunkowania przedsiębiorcze z nastawieniem optymalnych procesów zarządzania oraz produkcji, przede wszystkim wdrożeniem nowoczesnych systemów planowania, automatyzacji oraz robotyzacji.

W procesach finalizacyjnych jest stosowana strategia zerowego poziomu błędów, przede wszystkim w dostawach do łańcucha maszynowego oraz przemysłu petrochemicznego.

Zwracamy szczególną uwagę na komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną dotyczącą uzyskanych wyników. Są wytwarzane warunki do szerokiego włączenia pracowników do problematyki ulepszania zintegrowanego systemu włącznie z oszczędzaniem energią oraz jest wymagane ich aktywne podejście do sprawy.


 

Zobowiązania kierownictwa TŽ, MS

Każdy członek kierownictwa w zakresie swych kompetencji:

 • zabezpiecza odpowiednią i dostateczną ilość zasobów ludzkich, jak również zasoby materialne i finansowe, niezbędne do wykonania zaplanowanych celów i zamierzeń, analizuje ich dostępność i adekwatność wykorzystania;
 • podejmuje decyzje wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi normami;
 • prowadzi oraz zachęca pracowników do przestrzegania bezpieczeństwa pracy.

 

Kierownictwo spółki oczekuje od kadry kierowniczej:

 • dotrzymywania Zasad zachowania spółki, przede wszystkim unikania korupcji oraz poszanowania praw człowieka;
 • wykonywanie działalności zawodowej zgodnie ze zasadami bezpieczeństwa pracy;
 • opracowanie niniejszej polityki w celu ustalenia mierzalnych celów.

 

Kierownictwo spółki oczekuje od wszystkich pracowników:

 • dotrzymawania zawodowych oraz technologicznych procedur włącznie z aktywnym podejściem w celu nieustannego ulepszania pracy indiwidualnej oraz zespołowej, która prowadzi do spełnienia celów oraz obniżenia kosztów na wszystkich stanowiskach pracy,
 • że nie będą obojętni na marnowanie energii elektrycznej, wody, gazów oraz innych źródeł energii w miejscach pracy,
 • że będą pracować tak, by nie stanowili zagrożenia dla zdrowia swojego oraz swoich współpracowników.

 

Polityka jakości, ochrony środowiska naturalnego, zarządzania energiami oraz ochrony zdrowia jest dalej opracowana w celach jakości, ochrony środowiska naturalnego, zarządzania energiami oraz ochrony zdrowia przy pracy w grupie TŽ-MS.

 

W Trzyńcu dnia 1 marca 2020

Ing. Jan Czudek, Dyrektor Generalny, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, Dyrektor ds. Sprzedażu, MORAVIA STEEL a.s.