<< zpět

Program ochrany životního prostředí je pro nás již po řadu let samozřejmostí. Díky dlouhodobé koncepční práci a neustálým investicím do projektů na ochranu životního prostředí a modernizace výrobních zařízení, TŽ úspěšně pokračují ve snižování svého negativního vlivu na okolí.

Plnění všech požadavků legislativy i platných povolení v oblasti životního prostředí, včetně všech emisních limitů považujeme za naprosto nezbytné. To je dokládáno výsledky měření prováděnými akreditovanými laboratořemi. Výrobní zařízení TŽ jsou rovněž provozována na úrovni nejlepších dostupných technik pro výrobu železa a oceli, dle Rozhodnutí EK 2012/135/EU.

V oblasti ochrany ovzduší došlo v průběhu uplynulých let, v návaznosti na řadu dokončených ekologických investičních projektů, k výraznému snížení emisí prachu o více než dvě třetiny. Všechny podstatné zdroje znečišťování jsou dnes vybaveny moderními tkaninovými odlučovači. Velmi významně byly sníženy také emise polycyklických aromatických uhlovodíků či dioxinů. Další nové projekty ke snížení emisí do ovzduší jsou postupně připravovány.

TŽ jsou rovněž aktivním účastníkem evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropy 2003/87/EC. TŽ jsou držitelem certifikátu World Steel Association, jako člen přispívající k úsilí snížit emise CO2. Již neoddělitelnou součástí politiky TŽ je každoroční stanovení cílů v oblasti úspor energií a zvyšování energetické účinnosti, což má pozitivní dopad na snižování emisí skleníkových plynů.

V oblasti ochrany vod je snaha o hospodárné využívání tohoto přírodního zdroje. Na všech výrobních provozech TŽ jsou proto vybudovány uzavřené vodní okruhy zajišťující recirkulaci průmyslových vod. Veškeré průmyslové odpadní vody jsou monitorovány a předávány k vyčištění jiným subjektům v souladu s příslušnými kanalizačními řády.

V Třineckých železárnách vzniká celá řada odpadů včetně nebezpečných. S odpady je nakládáno plně v souladu s platnou legislativou. Snahou je v první řadě předcházet vzniku odpadů a pokud to z technického nebo ekonomického hlediska není možné, zajistit, aby vzniklé odpady byly materiálově nebo energeticky využity. Ukládání odpadů na skládky je maximálně omezováno a je k němu přistupováno pouze v případě, že jiný způsob odstranění odpadu není možný.

V poslední době se daří snižovat produkci odpadů TŽ využíváním zbytkových materiálů z výroby železa a oceli jako vedlejších produktů opětovně v hutním cyklu.

Významnou součástí programu ochrany životního prostředí je rovněž péče o zeleň v areálu huti, respektování biokoridoru řeky Olše a jejich přítoků, či ochrana a podpora volně žijících živočichů.

Již dlouhodobě je v TŽ zaveden, udržován a rozvíjen systém environmentálního managementu, nyní podle normy EN ISO 14001: 2015. Tento systém je účinným nástrojem neustálého zlepšování v oblasti řízení ochrany životního prostředí s důrazem na prioritní řešení významných environmentálních aspektů. V TŽ je rovněž zaveden systém energetického managementu podle normy EN ISO 50001: 2011.

 

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1980-2019 (t/rok)

Graf emisí do ovzduší 1980 - 2019

Zpráva o společenské odpovědnosti

ikona zprávy CSR Zpráva o společenské odpovědnosti 2020 v pdf, 5,7 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2019 v pdf, 4,4 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2018 v pdf, 3,4 MB

 

 

Prohlášení TŽ k chemické legislativě

ochranná známka TŽ Prohlášení SHVC
Prohlášení o registraci železa dle REACH
Prohlášení RoHS
Informace k bezpečnostnímu listu pro ocel

Dobrovolná dohoda uzavřená s Ministerstvem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem dne 24.4.2018

Iniciativa průmyslníků pro podporu transformace Moravskoslezského kraje k nízkouhlíkové ekonomice