Životní prostředí

Neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren je už po řadu let program ochrany životního prostředí. Snahou Třineckých železáren je neustále snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se postupně pozitivně projevuje v okolní krajině.

Neustálé snižování vypouštění plynných emisí a prachu se projevuje v postupné regeneraci okolních beskydských lesů.

Systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod zajišťuje šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod vypouštěných do vodního toku.

Rovněž nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu výroby Třineckých železáren vznikají, odpovídá požadavkům doby. Značná část odpadů je recyklována a znovu použita v hutní výrobě, část odpadů je využita jako druhotná surovina pro další zpracování v jiných odvětvích průmyslu. Odpad, který není recyklovatelný a jinak zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách tak, že jeho ukládání odpovídá přísným hygienickým normám daných zákonem o odpadech.

Starost o přírodní zeleň na území hutě je neoddělitelnou součástí programu ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je také péče o biokoridor podél řeky Olše, která protéká v délce téměř 7 km železárnami a také úpravy zelených ploch ve městě Třinci a jeho okolí. Významnou aktivitou je také řešení starých ekologických zátěží, kde je již zpracován realizační projekt sanace kontaminovaného území. I na tomto poli již bylo dosaženo prvních úspěchů a podle zpracovaného dlouhodobého programu je připraveno postupné vyřešení tohoto finančně i technicky náročného úkolu.

Všechna zmiňovaná fakta prokazují, že Třinecké železárny mají permanentní zájem neustále snižovat vliv hutní výroby na zatížení životního prostředí.

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1982-2017 (t/rok)

Graf emisí do ovzduší 1980 - 2017

Zpráva o společenské odpovědnosti

ikona zprávy CSR Zpráva o společenské odpovědnosti 2018 v pdf, 3,4 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2017 v pdf, 3,6 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2016 v pdf, 3,1 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2015 v pdf, 2,9 MB

 

Prohlášení TŽ k chemické legislativě

ochranná známka TŽ Prohlášení SHVC
Prohlášení o registraci železa dle REACH
Prohlášení RoHS
Informace k bezpečnostnímu listu pro ocel

Dobrovolná dohoda uzavřená s Ministerstvem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem dne 24.4.2018

Politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS

dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16949, ČSN EN ISO 50001, API SPEC. Q1 a ČSN EN ISO 14001

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL a.s., je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých je zvyšována jejich finalizace  a přidaná hodnota. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality,  snižování zátěže životního prostředí včetně aktivit ke snižování emisí skleníkových plynů, péče o zdraví zaměstnanců a optimální hospodaření s energiemi vedoucí ke snižování energetické náročnosti. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj obou firem i regionu jsou v jednotlivých oblastech strategického rámce definovány tyto zásady:

A. Partnerství

Zákazníci, zpracovatelé našeho materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Základem je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů. Důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli a výrobků z ní, kolejnic a bezešvých trubek.

Partnerství s dodavateli významných komodit, služeb a energií umožňuje zodpovědně plánovat i reagovat na okamžitou situaci uvnitř i vně hutě.

Reagujeme na požadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstnanců partnerských firem. Poskytujeme partnerům všechny relevantní informace.


B. Technologie

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na trvalé zlepšování kvality výrobků, zavádění nových výrobků  a výrobních technologií tak, aby:

 • byly splněny současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů na kvalitu dodávek,
 • byly splněny požadavky na výrobky v regulované sféře (stavebnictví, tlakové nádoby), 
 • byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba s očekávaným pozitivním vlivem na produkci skleníkových plynů,
 • byla brána v úvahu i energetická náročnost procesů s upřednostněním energeticky úsporných technologií a zařízení v případech možnosti výběru s více variant,
 • bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich využití,
 • byly preventivně snižovány negativní dopady výroby na zdraví lidí, životní prostředí a majetek,
 • byl minimalizován výskyt závažných havárií a jejich dopad na zdraví a životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání,

C. Lidé

Základem pro zajištění kvalifikovaného personálu pro potřeby TŽ-MS je efektivní spolupráce se státními, regionálními i soukromými školami, zejména technického směru. Systém přípravy zaměstnanců zajišťuje potřeby všech stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců. Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním  přístupem v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování:

 • kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech,
 • vědomí odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost výrobků, 
 • vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí,
 • environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na snižování znečištění prostředí,
 • úrovně prevence závažných havárií na všech stupních řízení,
 • vědomí nutnosti efektivního hospodaření s energiemi  a zamezení jejich plýtvání.

D. Řízení

Ve výrobních i podpůrných  činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování všech certifikovaných systémů řízení.

Výrobní procesy, jakožto největší spotřebitelé, plánují svou výrobu s ohledem na optimalizaci spotřeb energií s cílem nepřekračovat stanovené cílové hodnoty při zajištění shody s požadavky na pracovní i celkové životní prostředí.

Systém řízení ve skupině TŽ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací řídících i  výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů, automatizace a robotizace.

Ve finalizačních procesech výroby  je uplatňována strategie nulových chyb , a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového průmyslu.

Je kladen důraz na interní i externí komunikaci o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení  zaměstnanců do problematiky zlepšování vč. úspor energií a je vyžadován jejich  aktivní přístup.


Závazek vedení TŽ, MS

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:

 • zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,
 • přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami 
 • vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

 

Vedení společností očekává od vedoucích zaměstnanců:

 • dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a dodržování lidských práv,
 • že pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,
 • rozpracování této Politiky do měřitelných cílů.

 

Vedení společností očekává od všech svých zaměstnanců:

 • dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na všech pracovištích,
 • že nebudou lhostejní k plýtvání elektřiny, vody, plynů  a všech dalších druhů energií na pracovištích,
 • že budou pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví a zdraví spoluzaměstnanců

 

Tato politika kvality, životního prostředí a ochrany zdraví při práci je dále rozpracována do cílů kvality, životního prostředí a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS.

 

V Třinci dne 5. 3. 2019

Ing. Jan Czudek, v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL a.s.