Životní prostředí

TŽ úspěšně pokračují ve snižování svého negativního vlivu na okolí díky dlouhodobé koncepční práci a neustálým investicím do projektů na ochranu životního prostředí a modernizace výrobních zařízení. Výrobní zařízení TŽ jsou provozována na úrovni nejlepších dostupných technik pro výrobu železa a oceli dle Rozhodnutí EK 2012/135/EU.

V oblasti ochrany ovzduší došlo v návaznosti na řadu dokončených ekologických projektů k výraznému snížení emisí prachu o více než dvě třetiny. Velmi významně byly sníženy také emise polycyklických aromatických uhlovodíků či dioxinů.

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1982-2022 (tis. t/rok)

Graf emisí do ovzduší 1982 - 2022

Průmyslové podniky se podle nových studií na znečištění ovzduší podílejí podstatně méně, než se předpokládalo. V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce benzo(a)pyrenu i prachových částic PM10 a PM2,5 z Polska, následují lokální topeniště i v případě prachových částic z dopravy. Data dodaná a zpracovaná odborníky z ČHMÚ potvrzují, že díky proběhlé ekologizaci je vliv velkých průmyslových podniků zanedbatelný, a to nejen v kontextu celého kraje, ale i v jejich nejbližším okolí.

Studie Ministerstva životního prostředí: https://www.msk.cz/assets/temata/zivotni_prostredi/pzko_aglomerace_ov-ka-fm.pdf

TŽ jsou účastníkem evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropy 2003/87/EC. TŽ jsou držitelem certifikátu worldsteel k úsilí snížit emise CO2. Každoroční stanovení cílů v oblasti úspor energií a zvyšování energetické účinnosti má pozitivní dopad na snižování emisí skleníkových plynů.

V oblasti ochrany vod je snaha o hospodárné využívání tohoto přírodního zdroje. Na všech výrobních provozech TŽ jsou proto vybudovány uzavřené vodní okruhy zajišťující recirkulaci průmyslových vod. Veškeré průmyslové odpadní vody jsou monitorovány a předávány k vyčištění jiným subjektům v souladu s příslušnými kanalizačními řády.

V Třineckých železárnách vzniká celá řada odpadů včetně nebezpečných. S odpady je nakládáno plně v souladu s platnou legislativou. Snahou je v první řadě předcházet vzniku odpadů a pokud to z technického nebo ekonomického hlediska není možné, zajistit, aby vzniklé odpady byly materiálově nebo energeticky využity. Ukládání odpadů na skládky je maximálně omezováno a je k němu přistupováno pouze v případě, že jiný způsob odstranění odpadu není možný.

V poslední době se daří snižovat produkci odpadů TŽ využíváním zbytkových materiálů z výroby železa a oceli jako vedlejších produktů opětovně v hutním cyklu.

Významnou součástí programu ochrany životního prostředí je rovněž péče o zeleň v areálu huti, respektování biokoridoru řeky Olše a jejich přítoků, či ochrana a podpora volně žijících živočichů.

Již dlouhodobě je v TŽ zaveden, udržován a rozvíjen systém environmentálního managementu, nyní podle normy EN ISO 14001: 2015. Tento systém je účinným nástrojem neustálého zlepšování v oblasti řízení ochrany životního prostředí s důrazem na prioritní řešení významných environmentálních aspektů. V TŽ je rovněž zaveden systém energetického managementu podle normy EN ISO 50001: 2011.

Zpráva o společenské odpovědnosti

ikona zprávy CSR Zpráva o společenské odpovědnosti 2022 v pdf, 9,5 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2021 v pdf, 7,7 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2020 v pdf, 5,7 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2019 v pdf, 4,4 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2018 v pdf, 3,4 MB

Prohlášení TŽ

ochranná známka TŽ Prohlášení SHVC
Prohlášení o registraci železa dle REACH
Prohlášení RoHS
Informace k bezpečnostnímu listu pro ocel
Prohlášení LEED

Deklarace ESG

Iniciativa průmyslníků pro podporu transformace Moravskoslezského kraje k nízkouhlíkové ekonomice

Politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS

dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, API SPEC. Q1, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL a.s., je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých je zvyšována jejich finalizace a přidaná hodnota. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality, snižování zátěže životního prostředí včetně aktivit ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně klimatu, aplikace principů oběhového hospodářství, péče o zdraví zaměstnanců a plán akcí pro optimální zlepšování EnMS, vedoucí ke zdokonalování energetické hospodárnosti a dosahování cílových energetických hodnot. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj obou firem i regionu jsou v jednotlivých oblastech strategického rámce definovány tyto zásady:

A. Partnerství

Zákazníci, zpracovatelé našeho materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Základem je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů. Důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli a výrobků z ní, kolejnic a bezešvých trubek.

Partnerství s dodavateli významných komodit, služeb a energií umožňuje zodpovědně plánovat i reagovat na okamžitou situaci uvnitř i vně hutě.

Reagujeme na požadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstnanců partnerských firem a dodavatelů na území TŽ-MS. Poskytujeme partnerům všechny relevantní informace.

Principy partnerství uplatňujeme také vůči zaměstnancům a sociálním partnerům. Posilováním prvků spolupráce, vzájemné důvěry, sdílení informací posilujeme vědomí spoluodpovědnosti za plnění výrobních úkolů dle požadavků zákazníků a spoluodpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce i výrobků.


B. Technologie

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na trvalé zlepšování kvality výrobků, zavádění nových výrobků a výrobních technologií tak, aby:

 • byly splněny současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů na kvalitu dodávek,
 • byly splněny požadavky na výrobky v regulované sféře (stavebnictví, tlakové nádoby),
 • byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba s očekávaným pozitivním vlivem na produkci skleníkových plynů v rámci ochrany klimatu,
 • byla brána v úvahu i energetická náročnost procesů s upřednostněním energeticky úsporných technologií a zařízení v případech možnosti výběru s více variant,
 • bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich především materiálového využití v souladu s principy oběhového hospodářství,
 • byly preventivně snižovány negativní dopady výroby na zdraví lidí, životní prostředí a majetek,
 • byl minimalizován výskyt závažných havárií a jejich dopad na zdraví a životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání,

C. Lidé

Základem pro zajištění kvalifikovaného personálu pro potřeby TŽ-MS je efektivní spolupráce se státními, regionálními i soukromými školami, zejména technického směru. Systém přípravy zaměstnanců zajišťuje potřeby všech stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců. Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním přístupem v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování:

 • kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech,
 • vědomí odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí,
 • environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na snižování znečištění prostředí,
 • úrovně prevence závažných havárií na všech stupních řízení,
 • vědomí nutnosti efektivního hospodaření s energiemi a zamezení jejich plýtvání.

D. Řízení

Ve výrobních i podpůrných činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování všech certifikovaných systémů řízení.

Výrobní procesy, jakožto největší spotřebitelé, plánují svou výrobu s ohledem na optimalizaci spotřeb energií s cílem nepřekračovat stanovené cílové hodnoty při zajištění shody s požadavky na pracovní i celkové životní prostředí.

Systém řízení ve skupině TŽ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací řídících i výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů, automatizace a robotizace.

Ve finalizačních procesech výroby je uplatňována strategie nulových chyb, nulového zpoždění v dodávkách, a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového a petrolejářského průmyslu.

Je kladen důraz na interní a externí komunikaci se zainteresovanými stranami o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení zaměstnanců do problematiky zlepšování integrovaného systému vč. úspor energií a je vyžadován jejich aktivní přístup.


Závazek vedení TŽ, MS

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:

 • zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,
 • přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami,
 • vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

 

Vedení společností očekává od vedoucích zaměstnanců:

 • dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a dodržování lidských práv,
 • že pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,
 • rozpracování této Politiky do měřitelných cílů,
 • rozpracování cílů do programů zlepšování s cílem zvýšit úroveň integrovaného systému řízení a eliminovat příčiny procesních rizik.

 

Vedení společností očekává od všech svých zaměstnanců:

 • dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na všech pracovištích,
 • že nebudou lhostejní k plýtvání elektřiny, vody, plynů a všech dalších druhů energií na pracovištích,
 • že budou pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví a zdraví spoluzaměstnanců,
 • že budou jednat v souladu se Zásadami chování obchodní společnosti Třinecké železárny, a.s., legislativou a budou dbát na oprávněné zájmy zaměstnavatele a spoluzaměstnanců.

 

Tato politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci je dále rozpracována do cílů kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS.

 

V Třinci dne 15. 2. 2023

Ing. Jan Czudek, v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL a.s.