Firemní kultura

Třinecké železárny se staly za dobu více než 180 let své existence dominantní společností v regionu, která svým působením ovlivňuje blízké okolí s asi 100 000 obyvateli. Ke klíčovým prvkům, které se prolínají celou její historií, bezesporu patří důraz kladený na um lidí, přenášený z generace na generaci, pracovitost, čestnost a nesmírnou loajalitu zaměstnanců. Patriotismus pracovníků k Třineckým železárnám a regionu, ve kterém žijí, je právě tím, co je výrazně odlišuje od ostatních.

I když jsme k tvorbě firemní kultury v Třineckých železárnách formálně přistoupili až v roce 1999 založením projektu s názvem Firemní kultura, již prakticky od doby vzniku Třineckých železáren, tj. od roku 1839, se zde postupně utvářely hodnoty, tradice, zvyky, vyvíjelo se pracovní prostředí spolu s pracovní atmosférou, docházelo k postupnému formování vztahu k zaměstnancům, odběratelům i regionu, což utvářelo celkový image společnosti. Pokud existuje firma, která staví na dlouholeté tradici a hrdosti jejích zaměstnanců na práci pro ni, tak jsou to právě Třinecké železárny.

Principy firemní kultury

Orientace na zákazníka

Náš zákazník, náš partner

 • plníme potřeby, záměry a dokonce tajné sny našich zákazníků
 • uspokojíme zákazníka a odevzdáme mu vždy jen ten nejkvalitnější produkt či službu – chceme, aby se zákazník vrátil
 • jsme si vzájemnými zákazníky i v rámci naší společnosti
 • podporujme vztahy k zákazníkům založené na zákonnosti a distancujme se od všech projevů korupce

Předvídavost, inovace

Mysli dopředu, hledej a realizuj nová řešení

 • své činnosti provádíme z pohledu potřeb budoucnosti
 • jsme vždy nejméně krok před konkurencí
 • technologická vyspělost je naším cílem

Podnikatelský duch, akční orientace

Hledej a využívej příležitosti k rozvoji firmy

 • dělejme správná rozhodnutí v pravý okamžik
 • vytvářejme prostředí, kde se budeme chovat jako dobří hospodáři

Otevřenost změnám, flexibilita

Změna je motorem úspěchu

 • chápejme změnu jako výzvu a příležitost něco dokázat
 • nebraňme se změně, nebuďme brzdou rozvoje
 • přijměme i nepříznivou změnu, může dát příznivý efekt

Trvalé zlepšování procesů a výkonů

Vždy a všude je co zlepšovat

 • hledejme zlepšení u sebe, zlepšujme sami sebe
 • zjednodušujme činnosti – je to cesta k úspěchu

Týmová práce

Celek je více než část

 • zapojme do řešení úkolů své spolupracovníky
 • využívejme znalostí, schopností a dovedností ostatních ve prospěch firmy

Partnerské a alianční myšlení

Vytvářej partnerské vztahy uvnitř i mimo společnost

 • respektujme názory druhých
 • spolupracujme – spolupráce přináší výsledky
 • úspěch partnerské společnosti je i naším úspěchem
 • vyžadujme partnerské vztahy založené na dodržování ochrany lidských práv

Důslednost, plnění dohod

Jednota slov a činů

 • co slíbíme, to splníme
 • nejlepší smlouva je taková, která není napsaná, ale obě strany ji plní
 • dotahujeme úkoly do konce

Sdílení znalostí a zkušeností

Dobrá myšlenka, kterou si necháme pro sebe, není nic platná

 • nenechávejme si svoje zkušenosti a znalosti pro sebe
 • předáváním znalostí a zkušeností obohatíme sebe i druhé

Kompetentní otevřenost a srozumitelnost v komunikaci

Vědět co, komu, jak a kdy sdělit

 • bez spojení není vedení
 • buďme vstřícní a konkrétní
 • jasně formulujme úkoly a cíle
 • podporujme zpětnou vazbu

Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch firmy

Bez části není celek

 • uvědomme si, že firma je živý organismus, proto je nutné, aby fungoval každý jeho článek
 • úspěch firmy je tvořen zodpovědnou prací každého jednotlivce
 • buďme loajální a hrdi na práci ve firmě, na jejímž úspěchu se spolupodílíme

Trvalé rozvíjení důvěry

Důvěřuj i prověřuj – tím posiluj vzájemnou důvěru

 • důvěru musíme získat, nemůžeme ji koupit
 • vytvářejme prostor pro dialog
 • posilujme dobré mezilidské vztahy založené na vzájemném respektu a intoleranci vůči jakýmkoli projevům diskriminace